Nález Ústavního soudu
redukční hranice pro výpočet procentní výměry důchodu


Ústavní soud nálezem ze dne 23. 3. 2010 pod sp. zn. Pl. ÚS 8/07 shledal ustanovení § 15 zákona
 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění protiústavním.

Znění napadeného ustanovení:

"Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 5000 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 5000 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 5000 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5000 Kč do 10000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 10000 Kč se počítá 10 %.".

Rozporované ustanovení:
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod:

Článek 30

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jehož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Tabulka uvádějící procentuální část přiznaného důchodu k výši mzdy. Tabulka převzatá z nálezu ÚS č. 135/2010 Sb.
Tabulka uvádějící procentuální část přiznaného důchodu k výši mzdy. Tabulka převzatá z nálezu ÚS č. 135/2010 Sb.
Tabulka uvádějící procentuální část přiznaného důchodu k výši mzdy v evropských zemích. Tabulka převzatá z nálezu ÚS č. 135/2010 Sb.
Tabulka uvádějící procentuální část přiznaného důchodu k výši mzdy v evropských zemích. Tabulka převzatá z nálezu ÚS č. 135/2010 Sb.

Obhájce: "Tak vy chcete, abych vás obhajoval? A máte vůbec peníze?"
Obžalovaný: "No, peníze zrovna ne, ale mám dva vzácné obrazy."
Obhájce: "No, dobrá, a z čeho jste obviněn?"
Obžalovaný: "Že jsem ukradl dva vzácné obrazy."