Příkazní smlouva je nevýhodná

Vážení spoluobčané,

před komunálními volbami jsem sliboval transparentnost a otevřenost zastupitelstva našim sousedům. Proto budu komentovat své působení na obci tak, abyste měli co největší přehled o jeho dění. V případě jakýkoliv dotazů se na mě prosím obraťte

Na prvním zastupitelstvu obce Ladná byla zastupitelstvu řádně předložena příkazní smlouva, kterou nakonec zastupitelstvo odmítlo schválit, resp. na návrh starostky stáhlo z programu jednání, takže se bude po úpravách smlouvy projednávat na dalším zasedání zastupitelstva.

Co je to příkazní smlouva?

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje něco vykonat pro příkazce, a to většinou za poplatek. 
V našem případě: Příkazní smlouvou se Regionální poradenská agentura s.r.o. zavazuje pro Obec Ladná zpracovat dokumenty pro získání dotace, a to za odměnu.

Proč jsme hlasovali proti?

Dle mého názoru i názoru dalších kolegů v zastupitelstvu, jak vyšlo při hlasování najevo, je smlouva pro obec nevýhodná. A to hlavně kvůli následujícím ustanovením smlouvy:

  • V případě uznané dotace se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu za činnosti uvedené v článku I. této části Smlouvy ve výši 1,0 % VUD + DPH. Nárok na platbu ve výši 1,0 % VUD + DPH vzniká Příkazníkovi dnem výběru projektu Příkazce (za výběr projektu "................" je považovaná jakákoliv informace poskytovatele dotace příjemci dotace o doporučení projektu k financování zveřejněním nebo korespondencí). Smluvní strany se dohodly, že k datu této předmětné změně stavu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude vystavena faktura - daňový doklad.
  • V případě, že nedojde k včasnému předložení žádosti hodnotícím orgánům ve formě požadované Programem a Výzvou nebo obdobné situaci a důvodem bude nedodržení povinností ze strany Příkazce dle části SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (např. nedodání některé z příloh, které může zajistit pouze Příkazce), nebo se Příkazce rozhodne projekt z jakýchkoli důvodů nepodat, uhradí Příkazce Příkazníkovi celkovou odměnu Příkazníka dle tohoto článku.
  • Když smlouva neustanovuje jinak, tak v případě ukončení smlouvy jinak než splněním je Příkazník oprávněn vyúčtovat Příkazci dosud poskytnuté služby ve výši 1000,- Kč/hod., veškeré dosud vynaložené náklady spojené s poskytováním služeb a všechny odměny a ceny podle této smlouvy, za účelem kterých již byla vykonána činnost, bez ohledu nato zda přinesla očekávaný výsledek a bez ohledu nato zda již vzniklo dílčí zdanitelné plnění.

V překladu to znamená, že pokud dojde k pochybení na straně obce, nebo to bude společnost minimálně tvrdit, je obec povinna uhradit celou odměnu, nejen 30.000 Kč + DPH (odměna za vyhotovení a podání žádosti o dotaci), ale také 400.000 Kč + DPH (1 % z požadované částky na dotaci).

Třetí odstavec pak říká, že pokud se rozhodneme ukončit spolupráci s firmou, tak si nárokují mzdu 1000,- na hodinu. Ovšem smlouva nestanoví maximální hranici této částky a současně neříká, jakým způsobem bude společnost zpětně dokazovat hodinovou práci na projektu. 

Krom těchto aspektů smlouvy bylo z řad zastupitelů vzneseno vícero dotazů, na které dle mého názoru starostka nebyla schopna dostatečně odpovědět. Dotazy jsou zaznamenány v zápisu zasedání zastupitelstva. 

Následující den po zasedání zastupitelstva jsme obdrželi z řad občanů tuto informaci. Tedy varování SFŽP před jednáním Regionální poradenské agentury, s. r. o., že zneužila data z Řídícího výboru OPŽP. Tato skutečnost mě více utvrzuje ve správnosti rozhodnutí neschválit příkazní smlouvu.

* SFŽP - Státní fond životního prostředí
* OPŽP - Operační program Životního prostředí 

Příkazní smlouva

Marek Šoška
zastupitel obce Ladná