Podklady pro II. jednání zastupitelstva

Podklady pro zasedání Zastupitelstva obce Ladná, které se uskuteční v pondělí 26. 11. 2018 v 18 hod, ve foyer sportovní haly.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 150 v k.ú. Ladná
 6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci "Ladná, rozš. DS - kVN, TS, kNN, obce"
 7. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 304/3 v k.ú. Ladná
 8. Schválení Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci "Ladná - kanalizace a ČOV"
 9. Schválení Oznámení o výběru dodavatele na akci "Ladná - kanalizace a ČOV"
 10. Schválení zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ladná
 11. Schválení objednávky na sjednání bankovního úvěru na akci "Ladná - kanalizace a ČOV"
 12. Schválení Veřejnosprávní smlouvy a poskytnutí dotace pro podivínskou farnost
 13. Volba členů kontrolního výboru
 14. Schválení Příkazní smlouvy na akci "Mateřská škola Ladná"
 15. Různé, závěr

Mnou navrhované body:

 1. Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti.
 2. Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí.
 3. Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor.
 4. Předložení rozpočtu kulturních akcí pořádaných obcí, a to včetně občasných zájezdů.
 5. Změna jednacího řádu zastupitelstva - audiozáznam.

Vysvětlení mých návrhů

Odůvodnění nevýhodnosti příkazní smlouvy