II. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo

V pořadí II. zasedání obce Ladná se konalo 26. 11. 2018 v čase od 18:00 do 18:03. Důvodem předčasného ukončení jednání bylo neschválení programu. Program jednání musí schválit nadpoloviční většina všech zastupitelů, v našem případě musí být alespoň pět hlasů pro.

Hlasování o programu předcházely návrhy na doplnění bodů jednání. První návrh vznesla paní starostka a jednalo se o zařazení bodu "Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Ladná", ačkoliv bod nebyl předem avizován, tak pro jeho zařazení hlasovalo všech 7 přítomných zastupitelů. Já jsem vznesl návrh na zařazení dalších bodů jednání tak, jak jsem je 20. 11. 2018, tedy 6 dní předem, zaslal všem zastupitelům. Jednalo se o body:

  1. Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti.
  2. Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí.
  3. Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor.
  4. Předložení rozpočtu kulturních akcí pořádaných obcí a to včetně občasných zájezdů.
  5. Změna jednacího řádu zastupitelstva - audiozáznam.

PROTI zařazení hlasovali: Renáta Priesterrathová, Martin Vlk, Věra Šúňová, Stanislav Krůtil
PRO zařazení hlasovali: Ondřej Černý, Kamil Štoll, Marek Šoška

Jelikož nebyly zařazeny předem avizované body, byli jsme vedením obce nuceni hlasovat následně proti navrženému programu jednání. Pokud by zastupitelé schválili navržené body jednání, mohli je následným hlasováním po rozpravě smést ze stolu, nicméně neukázali ani tolik ochoty, aby připustili možné jednání o nepříjemných tématech.

V důsledku neschválení programu jednání dostatečným počtem hlasů musela starostka jednání ukončit. Uvedla předpokládaný termín dalšího zasedání na středu 12. 11. 2018.

Záznam ze zasedání

Celý průběh zastupitelstva jsem si nahrával stejně jako Martin Vlk. Nicméně mým záměrem je audiozáznam zveřejňovat a tím přiblížit dění na radnici všem občanům. Právě takový byl účel mnou navrhovaného pátého bodu. Abych předešel nutné registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů, požádal jsem starostku obce, zda můžu záznam zveřejnit. Doslovná odpověď byla: "Se zveřejněním záznamu nesouhlasím." Bohužel si tedy občané Ladné budou muset počkat až proběhne registrace u příslušného úřadu, který na základě žádosti umožní záznam zveřejnit na internetu ve veřejném zájmu, tedy i přes nesouhlas paní starostky. Nerozumím jejímu postoji, zvlášť, když záznam trvá přesně 3 minuty. 

Den poté

Následující den po zastupitelstvu jsem zaslal emailem výtku ke členům zastupitelstva, kteří bojkotovali mnou navržené body. Zároveň jsem upozornil, že vedení obce ignoruje naše dotazy. Bylo mi odpovězeno: "Na Vaše dotazy nejsme povinní odpovídat.". Bohužel já se domnívám, že paní starostka je povinna mi odpovídat na mé dotazy, a proto jsem nelenil a oficiální cestou požádal o sdělení informací na Obecním úřadě. Vše na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nyní má obec 30 dnů na písemnou odpověď. 

Zároveň jsem oznámil, že na základě § 4a zákona č. 46/2000 Sb. zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), využiji svého práva vyjadřovat se v periodickém tisku. Pokračování pohádky o transparentní radnici můžete tedy očekávat v Lanštorfském zpravodaji.

Závěrem mi dovolte citovat poslední část emailu směřovaného paní starostce:

"Závěrem mi dovolte sdělit, ačkoliv nevím proč některé informace skrýváte a jste natolik neochotná se o ně podělit, že pokud narazím na jakoukoli nelegální praktiku ve smyslu zneužívání veřejných financí, věc nekompromisně předám orgánům činným v trestním řízení. Období absolutistického Priesterrathismu v naší obci skončilo."

Marek Šoška
zastupitel