III. zasedání zastupitelstva

V předvánočním čase se konalo poslední zasedání zastupitelstva tohoto roku. Velmi mě potěšilo, že lidé nejsou k dění v obci lhostejní a účastní se zasedání daleko víc, než v minulém volebním období. Debata byla mnohdy ostrá a vzduchem létaly argumenty všech subjektů. Byly schváleny důležité smlouvy, a to řádově i za desítky milionů. Podívejte se jak a proč jsem hlasoval.

Důvody hlasování
(Rozepisuji pouze ty důležité, pokud máte dotaz na jinou část jednání kontaktujte mě.)

Schválení rozpočtu obce - PRO
Návrh rozpočtu byl přijat všemi 9 zastupiteli. Byli jsme pozvání na zasedání s finančním výborem, který rozpočet připravoval. Veškeré připomínky byly projednány. Mé vlastní pochybnosti jsem osobně probral s účetní obce, která navíc původně navržený  rozpočet změnila k účetní správnosti.

Schválení Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci "Ladná - kanalizace a ČOV" - PRO
Konalo se řádné výběrové řízení, kde nám byla dokonce nabídnuta účast v komisi. Daná firma výběrové řízení vyhrála, a proto není pochyb o jejím schválení.

Schválení Oznámení o výběru dodavatele na akci "Ladná - kanalizace a ČOV" - PRO
Konalo se řádné výběrové řízení, kde nám byla dokonce nabídnuta účast v komisi. Daná firma výběrové řízení vyhrála, a proto není pochyb o jejím schválení. 

Schválení bankovního úvěru na akci "Ladná - kanalizace a ČOV" - PROTI
Úvěr byl dojednán firmou na základě objednávky, která měla být předmětem předchozího zastupitelstva. Samotná objednávka k zajištění daného úvěru je rozporuplná. Definuje vítěze jakéhosi výběrového řízení, ale zároveň říká, aby společnost kontaktovala minimálně tři subjekty. Podpis a nabití platnosti objednávky je také sporný, a proto jsem si na základě zákona o obcích vyžádal od starostky další vysvětlení.

Schválení poskytnutí dotace pro podivínskou farnost - PROTI / Zdržel se
Nesouhlasím s dotací pro Podivínskou farnost, protože se domnívám, že církev disponuje s dostatečným majetkem a je zdárně podporována státem natolik, aby veškeré opravy nemusela hradit obec. (Došlo ke zmatečnému hlasování, přičemž zapisovatelka nechtíc napoprvé nahlásila všechny hlasy pro. Domnívám se, že jsem hlasoval proti, ačkoliv v zápise je "Zdržel se", což na výsledku nic nemění a nebudu požadovat úpravu.)

Volba členů kontrolního výboru - PROTI
Členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Matěj Filípek a Karel Novozámský. Považuji za nespravedlivé, aby při existenci dvou výborů, kteří mají vesměs kontrolní charakter, tedy finanční a kontrolní výbor, nebyl do žádného z nich jmenován náš zástupce. Navíc pokud jsou oba výbory tříčlenné, tak bych považoval za logické a žádoucí, aby každá ze tří stran v zastupitelstvu měla svého zástupce v obou výborech. 

Schválení Příkazní smlouvy na akci "Mateřská škola Ladná" - PROTI
I přes implementaci námi navržených úprav zůstává podle mého názoru příkazní smlouva nevýhodnou. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro její zamítnutí.

Mnou navržené body

Na program zastupitelstva se dostaly i mnou navržené body jednání. Jelikož přístup většiny zastupitelů byl "Tak si to řekni a my to pak zamítneme," nemohlo být dosaženo mnou vytyčeného cíle. Dodávám komentář, kterým snad dokážu vysvětlit, proč jsem body na programu jednání, kromě diskuse, chtěl zařadit.

Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti
Pokud má obec dostávat peníze za pronájem prostor, považuji za správné, aby bylo jasně definována jejich cena. Důležitou skutečností je, že cena byla podle nájemce upravena několik dní před konáním zastupitelstva. Jsem rád, že se tímto způsobem věc dala vyřešit před zasedáním.

Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí
Obec je zřizovatelem JSDH, která má vlastního velitele. Fakt, že se ani přes žádost obce nedostavil na zasedání zastupitelstva, kde se o jednotce mělo diskutovat, mluví sám za sebe. Bez jeho přítomnosti nebylo možné řádně bod projednat. 

Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor
Mým cílem bylo stanovit obecné pravidlo, které by říkalo, že pokud obec nebude schopná plnit podmínky, které stanovila, tak má dojít ke snížení nájemného v dalším měsíci. Taková změna se dá jistě implementovat jako příloha ke smlouvě. Takový záměr by měl pouze doporučující charakter.

Změna jednacího řádu zastupitelstva - audiozáznam
Domnívám se, že obec má dbát na informovanost občanů. Nebylo mi vyhověno, aby obec již zřizovaný záznam umisťovala na webové stránky. Myslím, že díky záznamu by se zvýšil zájem občanů o dění v zastupitelstvu, zvlášť pro ty, které zajímá určitý bod jednání a nechtějí trávit zasedáním celý večer. Ve svém záměru budu dále pokračovat. 

Zápis z celého zasedání si můžete přečíst zde