Okénko Svobodného zastupitele III.

13.10.2019

Milí sousedé,

jedním z hlavních bodů našich předvolebních priorit byla transparentnost a otevřená radnice. Na jednání zastupitelstva naší obce jsem proto navrhl změnu jednacího řádu, která by zavázala obec zveřejňovat již pravidelně pořizované zvukové záznamy z jednaní. Ty mohou sloužit jak pro informování občanů, kteří si komfortně poslechnou pouze pro ně zajímavé části, tak i pro dokládání faktických skutečností. Tehdy byl můj návrh zamítnut. Slíbil jsem, že budu záznamy zveřejňovat na vlastní náklady, a proto jsem věc zkonzultoval s právníkem, který potvrdil, že anonymizovaný záznam mohu zveřejňovat. První si můžete poslechnout na mém webu www.mareksoska.cz.

Dále mi dovolte ujasnil skutečnosti, které se udály na červnovém zasedání zastupitelstva a kolem kterých se obcí valila jistá "šuškanda". Začnu zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na kanalizační přípojky, kterou předložila starostka obce. Ta dokládala, že na pracovním jednání zastupitelů měla hodnotící komise zasednout, zhodnotit nabídky a rozhodnout o vítězné nabídce. Této komise jsem měl být členem, společně se zastupitelem Vítem Černým. Jelikož si toho ale ani jeden z nás nebyl vědom, ba dokonce na to nebyl ani upozorněn, odmítl jsem zprávu podepsat. Můj pohled potvrdili další zastupitelé. A co bylo dál? Nic. Na další zasedání zastupitelstva nebyla nová zpráva zařazena na program jednání, byli tedy pravděpodobně určeni jiní členové, kteří se zajisté sešli, řádně nabídky ohodnotili a vítěznou schválili. Mimo vědomí zastupitelstva, ačkoliv původní zprávu schvalovat mělo. 

Dalším problémem stejného zasedání bylo hlasování o financování odboček k nemovitostem. Starostka nejprve nechala hlasováním bod "Schválení smlouvy o dílo na kanalizační přípojky" stáhnout z programu a poté v něm dala hlasovat o "návrhu financování odboček k nemovitostem z rozpočtu obce". Návrh, ačkoliv předložený ve stáhnutém bodě, jsme schválili jednohlasně. Problém nastal až s formou usnesení. Cituji: "Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje příspěvek obce na pořízení projektové dokumentace na každou nemovitost, která se připojí do spuštění zkušebního provozu ČOV, což je v předpokládaném termínu květen 2020. Příspěvek na každou projektovou dokumentaci bude ve výši vyplývající z vysoutěžené nabídky." Nepřijde vám zvláštní, že starostka navrhla financovat odbočky k nemovitostem, ale usnesení hovoří o projektové dokumentaci? Mě ano, a právě proto jsem hlasování zpochybnil a označil za zmatečné. Hlasovalo se poté znovu? Ne. Překvapuje mě to? Ne! Naopak jsem si zasloužil nesouhlasné kývání hlavami všech stoupenců paní starostky. Vše je dohledatelné ze zápisu zastupitelstva číslo 7.

Obecně je komunikace s vedením obce velmi složitá. Například můj komentář na stránce obce, který spravuje pan místostarosta Vlk, byl namísto odpovědi smazán. Komunikační ticho, nikoli šum, nastal i při otevřeném dopisu adresovaném vedení obce, kterým jsme vyjádřili nesouhlas s řešením a výběrem dodavatele k realizaci projektové dokumentace přípojek v rámci projektu kanalizace. Ten více osvětluje ve svém článku zastupitel Kamil Štoll. Situaci s nedostatkem informací jsme se rozhodli řešit další oficiální žádostí o sdělení informací na základě zákona o obcích, na kterou musí být odpovězeno v zákonné lhůtě. Tu jsme předali prostřednictvím zastupitele Ondřeje Černého. Obsahuje především otázky týkající se veřejných zakázek malého rozsahu, které nyní může starostka realizovat bez vědomosti zastupitelstva. 

Právě kvůli rozporuplné pravomoci svévolně realizovat podlimitní výběrové řízení jsem se rozhodl předložit na následujícím jednání zastupitelstva směrnici o veřejných zakázkách. Ta by pravomoc částečně rozdělila mezi starostu a zastupitelstvo, což zákon o obcích umožňuje. Obdobné řešení je běžnou praxí v obcích podobné velikosti jako je Ladná. Věřím, že ke schválení naleznu mezi kolegy dostatečnou podporu.

Závěrem mi dovolte popřát všem sousedům pohodové prožití tradičních krojovaných hodů, poděkovat předem lanštorfským krojovaným a dalším lidem podílejícím se na jejich přípravě. Uvidíme sa pod májů!

Marek Šoška
zastupitel