Dopis pro vedení obce a kontrolní výbor

08.11.2019

Nikdo nebude neprávem trestat úřednice naší obce! Už při minulém zastupitelstvu jsme měli výměnu názorů s paní starostkou, která nadále tvrdí, že vytýkací dopis zaměstnankyni obce byl oprávněný.  Na mé tvrzení tenkrát řekla "No, to je Váš názor...", a proto jsme se obrátili na Ministerstvo vnitra České republiky, které "můj" názor potvrdilo:

Zastupitel má PRÁVO požadovat informace od zaměstnance obce a ten má POVINNOST mu je vydat. Souhlasu starosty je zapotřebí POUZE, pokud to upravuje vnitřní směrnice nebo organizační řád. Po důkladném prostudování vnitřních předpisů obce jsem takové ustanovení nenašel, a právě proto jsem požádal o vysvětlení paní starostku přímo na jednání. Zároveň jsem požádal o zaznamenání mé interpelace do zápisu z jednání.

Náhodička. Můj dotaz v zápisu není zaznamenaný, stejně tak předání stanoviska od ministerstva. Bude se ještě někdo divit, že zasedání nahrávám a zveřejňuji občanům?

Následujícími dopisy jsem vyzval k nápravě starostku obce i kontrolní výbor.

Výtka proti zápisu a žádost o informace

Vážená paní starostko,

velmi mě znepokojuje skutečnost, že v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ladná ze dne 21.10.2019 chybí informace o ústní interpelaci resp. žádosti o informaci na Vaši osobu. Jak dokazuje zvukový záznam z předmětného zasedání, který lze nalézt na webové adrese https://youtu.be/942HnfuVILU, tak jsem se dožadoval informace, cituji: "Podle jaké interní směrnice, nebo podle jaké části organizačního řádu, jelikož já jsem to v něm nenašel, jste postupovala...", a to ve věci udělení vytýkacího dopisu zaměstnanci obce, které bylo taktéž předmětem stanoviska Ministerstva vnitra České republiky, jenž též není obsahem zápisu ze zasedání zastupitelstva a které Vám bylo v písemné podobě předáno.

Doufám a chci věřit, že se jedná o pouhé opomenutí, neboť v opačném případě by se jednalo o zkracování mého práva coby zastupitele obce Ladná a hraničilo by to s potlačením demokratických principů, kterými jsou mimo jiné umožnění řádné kontroly vedení obce.

Vyzývám Vás tedy k dodržení zákonného termínu při vyřízení mé žádosti ze dne 21.10.2019. Zároveň mi touto cestou dovolte sdělit, že věc předávám ke zhodnocení Kontrolnímu výboru obce Ladná, jelikož jsem v mém příspěvku zřetelně požadoval, aby má žádost o informace byla předmětem zápisu, což je z nahrávky zasedání patrné.

PS: Absenci předání kopie mé pracovní smlouvy nechám stranou


S úctou

Marek Šoška
zastupitel obce Ladná

Podnět k přezkumu - Kontrolní výbor

Vážený předsedo kontrolního výboru,

dle zákonné pravomoci zastupitele se obracím na Kontrolní výbor obce Ladná, aby prověřil a případně zjednal nápravu ve věci zápisu ze zastupitelstva obce Ladná.

Dne 21.10.2019 jsem v průběhu zasedání zastupitelstva obce Ladná vznesl žádost o informaci na starostku obce, přičemž jsem zřetelně žádal, aby byla součástí zápisu, ovšem nestalo se tak. Žádám rovněž písemné vyrozumění o výsledcích jednání Kontrolního výboru. Zdrojem pro kontrolu této věci je zvukový záznam, který je dostupný na webové adrese https://youtu.be/942HnfuVILU.

Apeluji na všechny členy Kontrolního výboru, aby bez ohledu na stranickou či jinou příslušnost rozhodovali v této věci řádně a doporučili zastupitelstvu obce přijmout opravné usnesení, či jinak zjednali nápravu, jelikož ohrožením možnosti kontroly vedení obce dochází k potlačení základních demokratických principů.


S úctou

Marek Šoška
zastupitel obce Ladná